Villkor & Regler

Villkor och regler

Följande är villkor och regler för användning av webbplatsen för Lumix G Experience Sverige och din användning av denna webbplats utgör ditt godkännande av dessa regler och villkor för användning.

Tillgång till vår webbplats och uppdateringar

Även om vi inte åtar oss att underhålla webbplatsen under några villkor eller överhuvudtaget, kommer vi att göra uppdateringar och kan när som helst ändra innehållet. En del av materialet på vår webbplats kan vara inaktuellt vid varje given tidpunkt. Om behov uppstår, kan vi avbryta tillgången till vår webbplats, eller stänga den på obestämd tid utan föregående meddelande. Vi kan inte hållas ansvariga om av någon anledning vår webbplats är otillgänglig vid någon tidpunkt under någon period.

Från tid till annan kan vi begränsa åtkomst till vissa delar av vår webbplats, eller till hela vår webbplats, till användare som har registrerats hos oss.

Om du väljer, eller om du har försetts med en användar-ID kod, användarnamn, lösenord eller annan del av information som utgör del av våra säkerhetsrutiner, måste du behandla sådan information som konfidentiell och du får inte lämna ut den till någon tredje part. Vi förbehåller oss rätten att inaktivera all sådan identifiering eller sådana lösenord, oavsett om de valts av dig eller tilldelats genom vår försorg, vid någon tidpunkt, om vi enligt vår rimliga bedömning anser att du har misslyckats med att följa denna webbplats regler och villkor för användning.

Immaterialrätt

Såvida inte motsatsen anges, är vi ägare eller licenstagare av alla immateriella rättigheter i innehållet på denna webbplats och materialet är skyddat genom upphovsrätt och globala fördrag. Alla sådana rättigheter är reserverade. Ingen del av innehållet på denna webbplats får återges i någon form eller användas på något annat sätt än genom Panasonics skriftliga tillstånd eller i enlighet med dessa användarvillkor.

Du kan skriva ut eller ladda ner en synlig text på webbplatsen för personligt icke-kommersiellt bruk inklusive men inte begränsat till struktur, övergripande stil och källkod.

Du godkänner och erkänner immateriella rättigheter för oss och av andra användare av hemsidan, och därigenom kommer du att avstå från att ladda ner eller kopiera någon information av något slag från webbplatsen såvida det inte uttryckligen tillåtits av oss.

Lumix G Experience – regler för forumet

 • Uppladdning av material eller ge kommentarer som kan uppfattas som kränkande, hotande eller innehålla nedsättande kommentarer, vara ohyfsat, diskriminerande, kränkande för någon person, eller något som uppmanar till hat eller diskriminering mot någon social, religiös eller etnisk grupp.
 • Uppladdning av kränkande innehåll som innehåller uttryckligen sexuella eller oanständiga kommentarer, obsceniteter och svordomar.
 • Uppladdning av bilder som kan innehålla nakenbilder eller ha potential att väcka anstöt.
 • Uppladdning av material, ge kommentarer som kan ha potentiellt ärekränkande eller nedsättande innehåll, eller sådant innehåll som kan ha potential att bryta mot copyright regler.
 • Uppladdning av material eller innehåll som kan utgöra domstolstrots
 • Uppladdning av material eller innehåll som tolererar eller främjar illegala aktiviteter
 • Spamming (dvs. insändande av samma eller mycket liknande innehåll många gånger)
 • Ge ut eller begära personliga uppgifter (som ditt telefonnummer, lösenord eller adress) eller arrangera möten i verkliga livet
 • Annonsera kring eller arrangera kampanjer för religiösa-, politiska- eller välgörenhetsändamål
 • Meddelanden ej skrivna på det engelska språket
 • Tillhandahålla länkar till andra webbplatser vars innehåll skulle bryta mot någon av ovanstående regler

Vi förbehåller oss rätten att använda vår bestämmanderätt när vi granskar det uppladdade materialet och kan avlägsna material som vi anser inte står inte i linje med webbplatsens karaktär och anda eller inte är relevant för communityn eller som vi anser är kränkande. Beslutet är slutgiltigt och kan inte överklagas.

Du ska avstå från att medvetet överföra något virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller liknande annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få auktoriserad tillgång till vår webbplats, den server på vilken vår webbplats lagras eller någon annan server, dator eller databas som är ansluten till denna webbplats. Dessutom ska du vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa virusfri överföring av material som ska laddas upp.

Lumix G Experience bild- och videogalleribilder

Allt material som du laddar upp på denna sida skall vara originalmaterial fotograferat eller inspelat av dig, och skall inte inom materialet inkludera (antingen som en helhet eller som en del) någon representation av någon upphovsrättsskyddad bild eller video och du garanterar att uppladdningen av dig av fotografi eller video inte bryter mot någondera tredjeparts immateriella rättigheter och privata rättigheter oavsett slag, och att du har tillstånd från alla som kan identifieras i ditt bidrag.

Genom att ladda upp eller dela med dig av något fotografiskt material till Lumix G Experience galleriet eller genom att ladda upp eller dela något videomaterial till videogalleriet, ger du Panasonic Nordic härmed rätten att använda, kopiera och distribuera allt fotografiskt- eller videomaterial i syfte att stödja och marknadsföra LUMIX G Experience. Fotografen kommer där möjlighet finns nämnas med namn i anslutning till bild eller videomaterial. Allt användande av bild och videomaterial som laddas upp till galleriet kommer i övrigt reklamsyfte, bortsett från marknadsföring av LUMIX G Forumet, ske efter fotografens godkännande.

Vi eftersträvar att publicera digitala bilder utan förbättringar eller behandling från fotoprogramvara. Du kan använda bilder som har beskurits eller på något annat sätt förbättrats med programvara, men vi accepterar inte några tillägg eller effekter. Vi förbehåller oss rätten att avlägsna alla bilder som vi anser har behandlats på ett sätt som skapar ett artificiellt intryck. Beslutet är slutgiltigt och kan inte överklagas.

Alla videor som delas via YouTube är föremål för de villkor som gäller för YouTube.

PR

Om någon reklamtävling eller spel erbjuds på webbplatsen samtycker du till följa reglerna för sådan PR och bedömningsprocessen. Juryns beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas.

Sekretess

Vi kommer endast använda personlig information som ges av dig enlighet med vår sekretessmeddelande 

Vår ansvarsskyldighet

Trots att stor omsorg har iakttagits med den information som lämnats, accepterar vi inte något ansvar för eventuella fel eller brister. Design, specifikationer och priser kan ändras utan föregående meddelande.

Det material som visas på vår webbsida lämnas utan några garantier eller villkor för dess riktighet. I den utsträckning som lagen tillåter, utesluter vi och någon annan medlem av vår grupp av företag härmed uttryckligen:

Alla villkor, garantier och andra regler som på annat sätt kan vara underförstådda genom lag, sedvanerätt eller eget kapital.

Något ansvar för direkta, indirekta skador eller följdskador eller förluster som förorsakats av någon användare i samband med vår webbplats eller i samband med användningen, oförmågan att använda, eller resultaten vid användning av vår webbplats och allt material som publicerats på den inklusive;

 • Förlust av inkomst eller intäkt;
 • Förlust av verksamhet;
 • Förlust av vinster eller kontrakt;
 • Förlust av förväntade besparingar;
 • Förlust av data;
 • Förlust av goodwill;
 • Slöseri med tid;
 • Känslomässig skada
 • Vare sig detta har orsakats genom en åtalbar handling (inklusive vårdslöshet), kontraktsbrott eller på annat sätt, även om detta varit förutsebart.

Detta påverkar inte vår ansvarsskyldighet för dödsfall eller personlig skada som uppkommer genom vårdslöshet från vår sida, inte eller vår ansvarsskyldighet för bedrägligt beteende eller missvisande information kring en grundläggande fråga, ej heller annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

Avvikelse

Dessa regler och villkor för användning kan ändras och uppdateras när som helst genom att denna webbsida uppdateras.

Dessa villkor och regler för användning styrs av och ska tolkas i enlighet med svensk lag. De svenska domstolarna har exklusiv jurisdiktion över alla krav som härrör från, eller med anknytning till, ett besök på vår webbplats.

Denna webbsida drivs av Panasonic Nordic, en del av Panasonic Marketing Europe GmbH, BR015033 med verksamhet vid Panasonic Ellipsvägen 12, S-141 06 Kungens Kurva, Sverige.

Lumix G Experience klubbmedlemskap regler och villkor

Medlemskap i klubben är gratis och gäller endast för ägare av Lumix G som är bosatt på postadresser i Sverige.

Lumix G Experience tillhör Panasonic Nordic, en del av Panasonic Marketing Europe GmbH som förbehåller sig rätten, att när som helst utan föregående meddelande: (a) avsluta Lumix G Experience programmet utan någon orsak; och (b) av rimliga orsaker, avlägsna eller avsluta Lumix G Experience medlemskapet, eller ändra eller korrigera villkoren för funktionen av Lumix G Experience programmet. Rimliga orsaker inkluderar (i) allt missbruk eller försök till missbruk av systemet, (ii) alla skäliga misstankar om oärlighet för medlemmens del i samband med programmet.

Lumix G Experience programmet är endast avsett för personligt bruk och för konsumenter. Lumix G Experience kredit kan inte överföras, säljas eller på något annat sätt handlas med.

Medlemskapet i Lumix G Experience klubben sker under villkor att du följer regler och villkor för användning.

Lumix G Expert-profiler

Vad är en Expert-användares roll?

En Expert-användare är en Lumix G Experience community medlem som har identifierats som någon som ger andra medlemmar på webbsidan regelbunden support och rådgivning inom communityn.

Utmärkande egenskaper för en Expert-användare är följande;

 • Förespråkare för Lumix G systems sortimentet.
 • Har en regelbunden närvaro inom community och forum.
 • Har en hög kunskapsnivå inom fotografering och kan dela med sig av sina erfarenheter till andra medlemmar.
 • Kännetecknas av sin support till andra medlemmar på webbplatsen under en viss tidsperiod.

Hur blir jag en Expert-användare?

 • Panasonic förbehåller sig rätten att när som helst välja vem de anser som lämplig som ”Expert-användare” för communityn.
 • En “Expert-användare” kan rekommendera en annan community medlem för “Expert-användar” status, något som tas i beaktande av Panasonic vars slutgiltiga beslut inte kan ändras.
 • Panasonic förbehåller sig rätten att avlägsna eller lägga till en Expert-användarstatus när som helst utan orsak.

Hur vet jag att någon är en Expert-användare?

En “Expert-användare” ikon kommer att visas bredvid medlemmens användarnamn på dennes fotosidor, alla kommentarer och alla foruminlägg.

Får Expert-användare några extra privilegier på webbsidan?

En Expert-användare får ytterligare utrymme i galleriet (extra 50 bilder) som ett tack för sin roll inom communityn.